Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Verlof aanvragen

De wet biedt de mogelijkheid van extra verlof. Maar slechts onder strikte voorwaarden. Om te beginnen moet u een verzoek voor extra verlof indienen bij de locatieleider via een speciaal formulier dat u bij de leerkracht van uw kind kunt vragen. Dit moet u vervolgens - zo schrijft de wet voor - op tijd doen (zie de aanduidingen hieronder tussen haakjes). Het is aan de locatieleider of u toestemming krijgt.

Dagen

Extra verlofdagen (minimaal twee weken van te voren aangevraagd, m.u.v. situaties rond ziekte en overlijden) krijgt uw kind alleen als er ‘gewichtige omstandigheden’ zijn:

 • huwelijk van bloedverwanten tot en met de derde graad,
 • ernstige ziekte of overlijden van een ouder of familielid,
 • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van (groot)ouders,
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouders,
 • verhuizing (hooguit één dag) of
 • wettelijke verplichting die niet buiten de normale lestijd kan plaatsvinden.
 • Over elke andere situatie moet de locatieleider oordelen. Uw kind krijgt hooguit tien verlofdagen per schooljaar. Voorziet u dat het er meer worden, dan moet u (minimaal vier weken van te voren) een verzoek indienen bij de leerplichtambtenaar; dit kan via de locatieleider.
Vakantie

Op extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties om (minimaal acht weken van te voren aangevraagd) hebt u evenmin zomaar recht. U komt hiervoor in aanmerking als:

 • u seizoensgebonden werk doet en aantoont (bijvoorbeeld via een werkgeversverklaring) dat - door de aard van uw beroep - extra vakantieverlof nodig is of
 • er (zeer) bijzondere persoonlijke of sociale factoren spelen waardoor extra vakantieverlof gewenst is. Dit verlof mag eenmaal per schooljaar worden gegeven voor ten hoogste tien dagen; die mogen níet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

  De wet schrijft verder voor wanneer een verzoek om extra verlof geweigerd moet worden. Bijvoorbeeld als:
 • de vakanties van de kinderen binnen één gezin niet gelijk lopen of u enkele dagen eerder wilt  afreizen/terugkeren om de drukte te mijden,
 • een familielid of andere dierbare uw kind uitnodigt voor een vakantie ‘onder schooltijd’ of omdat uw kind bepaalde familieleden heel lang niet heeft gezien,
 • er alleen een vakantie buiten de gewone vakantie mogelijk is omdat u er te laat bij was of omdat u al geboekt heeft zonder eerst de school toestemming te vragen,
 • u een lang weekend weg wilt of - met het oog  op de kosten - buiten het seizoen vakantie wilt.

 

 

Ontheffing

In het schoolplan staat ons onderwijsaanbod. Dat programma - met inbegrip van alle onderwijsuren, waaronder ook activiteiten als schoolreis, kamp, sportdagen etc.- geldt voor al onze leerlingen. Er kunnen omstandigheden zijn waarom u ontheffing wilt van (een deel van) het aanbod. Uw kind...

 • doet aan topsport,
  • of kampt met medische problemen.

   Verder kunnen er religieuze, levensbeschouwelijke overtuigingen of andersoortige bezwaren of redenen zijn om aan bepaalde schoolactiviteiten niet mee te doen. De leerplichtwet van 1969, artikel 11, lid g noemt ‘andere gewichtige omstandigheden’ als mogelijke grond voor vrijstelling. Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda wil geen uitputtende lijst van mogelijke gronden opstellen en laat het oordeel over de (tijdelijke) ontheffing over aan het oordeel van de directeur. Deze neemt een besluit nadat met de ouders / verzorgers gesproken is.

Ontheffing vraagt u schriftelijk aan bij de locatieleider of directeur. In deze brief meldt u de reden van uw verzoek, geeft aan om welke lessen het gaat, wat uw kind gedurende die tijd doet en welke personen (naam en bevoegdheid) daarbij betrokken zijn. De school beoordeelt of de genoemde redenen gegrond zijn en kan aanvragen toe- of afwijzen.

Bedoeling is bovendien dat uitgevallen lessen gecompenseerd worden. De school wil u bij dit laatste graag helpen. De afspraken die u als ouder en wij als school maken, melden we de onderwijsinspectie.

Externe RT en therapie onder schooltijd

De school mag voor externe hulpverlening onder schooltijd geen speciaal verlof verlenen en staat hier afwijzend tegenover. Echter indien er sprake is van een medische indicatie of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan de school te worden afgegeven.

Op deze manier kan de school en het bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten.

In overleg worden er dan ook goed afspraken gemaakt over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling plaatsvindt. Is dit allemaal goed geregeld dan kan school alsnog toestemming verlenen.

Bezoek tandarts, orthodontist, e.d.

Bezoek aan tandarts, dokter e.d. is onder schooltijd alleen toegestaan in acute gevallen. Voor niet acute gevallen, controles, e.d. dient u afspraken te maken buiten schooltijd. Bezoeken aan specialisten in het ziekenhuis vallen hier niet onder.

Uitzonderingen

De school neemt in principe elk kind aan, schorst en verwijdert niemand. Toch kennen we uitzonderingen. Allereerst zijn er kinderen met zeer specifieke onderwijs-/leerproblemen die wij met de beste wil niet kunnen helpen; zij horen thuis in het speciaal onderwijs. Deze opvatting delen we uitgebreid met de ouders.

Dan komt het - zeer uitzonderlijk - voor dat we een kind moeten schorsen, dan wel verwijderen. Dit zijn heel vervelende noodgrepen als blijkt dat andere maatregelen geen effect hebben. De directeur dan wel het bestuur besluiten in beide gevallen, na overleg met de ouders, respectievelijk over schorsing of verwijdering. Ook de leerplichtambtenaar wordt er bij betrokken. Bij verwijdering vragen we de leerplichtambtenaar of hij mee zoekt naar een andere school. De onderwijsinspectie wordt altijd op de hoogte gebracht.