Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Visie

MISSIE EN VISIE

 

ONZE MISSIE

Onze school is een algemeen bijzondere basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers tenzij wij een kind niet de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.

We willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar onafhankelijke, zelfstandig functionerende burgers met een betrokkenheid naar hun medemens. Die Nutsgedachte vinden we in onze tijden minstens zo belangrijk als vroeger, met name door het wegvallen van instellingen die mensen aan elkaar verbinden. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op de cognitieve ontwikkeling vinden we met name de opbrengsten bij de vakken Taal en Rekenen van belang. Ten aanzien van de sociale ontwikkeling willen we nog steeds aandacht besteden aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers gedurende de looptijd van dit schoolplan. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen waarbij we persoonlijke talenten verder willen laten ontwikkelen.

 

 

ONZE VISIES

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend voelt. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

·       De leerkracht stemt de aard en de omvang van de (directe) instructie en verwerking af op de behoeften van de leerlingen.

·       De leerkracht 'modelt' (= ‘voordoen’)  de leerstof.

·       Interactief lesgeven; de leerlingen worden actief betrokken bij het onderwijs.

·       De leeromgeving is zo ingericht dat leerlingen en leerkrachten optimaal kunnen functioneren

·       De leerlingen kunnen zowel zelfstandig als samenwerken.

·       Kinderen zijn mede-verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en worden geleerd keuzes te maken (eigenaarschap).

 

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich stof op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of juist met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen snel zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Leraren proberen zoveel mogelijk tijdens de lessen op ondersteuningsbehoeften in te spelen door het groepsplan door te vertalen naar de dagplanning (ondersteuningsniveau 1 en 2, meerbegaafdheid etc.). Als dit voor kinderen nog onvoldoende is wordt ondersteuning buiten de groep ingezet (ondersteuningsniveau 3 en 4).

Visie op identiteit

Onze school is een algemeen bijzondere basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. Leerlingen kennen verschillende geloofsovertuigingen, maatschappelijk opvattingen en samenlevingsvormen. Leerlingen handelen naar de algemeen maatschappelijke en door school uitvergrote waarden en normen. De leerlingen kennen gewoonten en rituelen. Vrijzinnigheid, onafhankelijkheid en maatschappelijk engagement van leerlingen wordt gestimuleerd.

Visie op excellentie

Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2016-2020 te ontwikkelen naar een school waarvan de leerlingen zich uitstekend weten te gedragen naar anderen, maar ook als burger: sociaal ontwikkelde mensen die hun verantwoording nemen in de maatschappij is wat onze maatschappij nodig heeft. Daarnaast willen we het probleemoplossend vermogen van onze leerlingen verder ontwikkelen : creatieve geesten helpen ons land zich verder te ontwikkelen. We zullen ons bij onze strategie richten op sociale ontwikkeling, brede resultaten en creativiteitsontwikkeling. Daarvoor moeten onze leerlingen geïnspireerd worden : door onze leraren, door onze materialen / voorzieningen en door onze schoolgebouwen.

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor onze leerlingen straks optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds meer centrale speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

·       Samenwerking en communicatie

·       Kennisconstructie

·       ICT gebruik

·       Probleemoplossend denken en creativiteit

·       Planmatig werken

 

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze (digitale leer-)middelen en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.