Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Werkwijze

      Hoe bereiken we onze doelen? Door...

  • prettig om te gaan met elkaar en negatief gedrag trachten te beperken of om te buigen;
  • rekening te houden met de ontwikkelingsfasen van het kind;
  • extra zorg te bieden aan de zwakkere en sterkere leerling - zonder echter anderen in hun ontwikkeling te belemmeren - waarbij de eigen leerkracht optreedt als ‘spin in het web’;
  • te zorgen voor een goed geheel van basiskennis en -vaardigheden geconcentreerd op vijf gebieden: sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en leren) en creatief (ik en vindingrijkheid);
  • een ruim assortiment moderne en uitdagende methoden en onderwijsleermiddelen te gebruiken;
  • individueel werken af te wisselen met werken in kleine groepjes of de hele groep;
  • vernieuwingen stapsgewijs en doordacht in te voeren;
  • te stellen dat ouders en leerkrachten sámen verantwoordelijk zijn voor (de totale ontwikkeling van) het kind.

De Hoogakker kent grofweg drie periodes: groep 1 en 2 (kleuterperiode), groep 3 en 4 (aanvankelijk leren), groep 5 tot en met 8 (voortgezet leren). In elke periode is de onderwijsinhoud gekoppeld aan de leeftijd van de kinderen en wordt de basis gelegd voor de volgende fase. Maar in welke groep uw kind ook zit, altijd werken we aan vier ontwikkelingsgebieden: kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnige/culturele en lichamelijke vorming.

Groep 1 en 2

Op dit moment telt de school zeven ‘gemengde’ groepen (vier op de Wandelakker en drie op de Blokmoeren). Gemengd wil zeggen dat jongste en oudste kleuters door elkaar zitten.

Samen spelen is leren voor het leven!

Het onderwijs in groep 1 en 2 is gebaseerd op spelend leren. De veilige sfeer stimuleert te (gaan) spelen, de prettige klasseninrichting nodigt uit, de aangeboden thema’s dagen uit, ritme en structuur geven duidelijkheid (via dagritmekaarten, regels en afspraken). Kortom: we stimuleren de kinderen activiteiten te ontplooien die spelenderwijs leiden tot een leerproces.

 

Door betrokkenheid ontwikkelt een kind zelfvertrouwen en kan het zijn of haar persoonlijkheid verder vormen. Via het observatie-instrument ‘Kijk’ registreert en volgt de leerkracht het gedrag en de ontwikkeling van elk kind. De observaties vormen de basis van het kindgericht leerplan dat aanbod, activering, stimulans en begeleiding aanstuurt. Deze inzet beoogt het welbevinden en de optimale ontplooiing van uw kind. 

Dagindeling

 

De ochtend en de middag verlopen vrijwel identiek. Natuurlijk begint de dag met brengen. Graag op tijd: tussen 8.20 en 8.30 uur. Liefst zonder een al te lang afscheid en tot aan de deur van het lokaal.

's Middags kunt u op de locatie Blokmoeren uw kind tussen 13.00 en 13.10 achterlaten op het plein. Wij zorgen voor voldoende toezicht.

Op de locatie Wandelakker kan uw kind om 13.40 zelf naar binnen gaan of u kunt uw kind naar binnen brengen. Graag willen we u verzoeken om voor 13.00u de school weer te verlaten.

 

Kring

Dagelijks worden er meerdere kringactiviteiten aangeboden. Daarin zijn we o.a. actief met taal- en rekenactiviteiten bv. door middel van het kring-/leergesprek, aftelversjes en liedjes, rijmspelletjes, drama, interactief voorlezen en herkennen van de cijfersymbolen. Doel is dat de kinderen leren van elkaar door samen te werken. Verder vergroot het hun woordenschat, sociale vaardigheden en geheugen.

 

Spelend werken

De kinderen kiezen uit het aanbod in de hoeken en gaan aan de slag. Er is altijd een groepje dat een gerichte opdracht krijgt van de leerkracht.

De speelhoek is er voor het rollenspel.

In de bouwhoek draait het om blokken en constructiemateriaal.

In de lees-, schrijf- en luisterhoek staan letters en symbolen centraal; spelenderwijs stimuleren we de bewustwording van gedrukte taal.

In de knutsel- en tekenhoek gaat het om technieken en materialen als knippen, plakken, scheuren, wasco, verf en dergelijke.

Het speelleermateriaal in de kasten leert de kleuters - in spelvorm - over bijvoorbeeld kleuren, vormen, begrippen, tellen.

 

Fruit en drinken

Na hard werken is het lekker eten; de kinderen consumeren hun meegebrachte fruit of drinken. (Zet u de naam van uw kind op beker, tas, bakje..?)

 

Spelen

Belangrijk bij kleuters is hun lichamelijke ontwikkeling. Die komt bij het buitenspelen aan bod. Regelmatig blijven we binnen: in de speelzaal voor ritmiek, spel- en bewegingslessen. De kinderen dragen eenvoudige gymschoenen zonder veters. (Ook nu weer: schrijft u de naam van uw kind erin?)

Muziek

Muziek is plezier beleven. Dat doen we met nieuwe en al bekende liedjes, met instrumenten, met luisteren naar en bewegen op muziek en via ritmische en melodische vorming.

Handelingsgericht werken in groep 1 en 2

Wij volgen de kinderen m.b.v. de Kijk en indien een leerling uitval /achterstand laat zien op de kijk van een half jaar of meer zal de leerkracht zich moeten bezinnen over het wat de lln nodig heeft  om de achterstand in te halen. Om beter zicht te krijgen op het kind worden de belemmerende factoren, de beschermende factoren, de onderwijsbehoeften bepaald. 

Op basis van dat inzicht kan het onderwijsaanbod beredeneerd afgestemd worden op de onderwijsbehoeften van het kind. 

Echter als het beredeneerd aanbod niet voldoende is zal verdere diagnostiek nodig zijn op de deelgebieden.

Het is dus belangrijk naast het invullen van de verschillende factoren te bekijken hoe we verdere diagnostiek kunnen doen en met behulp van wat en wie doet dit en wanneer. Dit wordt in overleg gedaan met de IB. Evaluatie hierin is belangrijk. 

De inzet verdere diagnostiek kan met behulp van verschillende  (toets) instrumenten

Groep 3 en 4

In groep 3 en 4 staat het aanvankelijk leren centraal. Het kind leert lezen, schrijven, taal en rekenen in de basis. De opzet is nauwgezet en de aandacht voor ondersteuning bij leerproblemen groot.

De werkvormen sluiten veelal aan bij die van de kleuterperiode. Van tijd tot tijd is de groep in kleine groepjes opgedeeld die elk op eigen wijze bezig zijn met uiteenlopende leeractiviteiten. De kinderen hebben enige keuzevrijheid en werken zelfstandig. Juist op dit soort momenten kan de leerkracht gerichte aandacht geven aan kinderen die wat extra’s nodig hebben. Naast dit ‘echte’ leren is er ruimte voor brede ontwikkeling via gymnastiek, handvaardigheid, muziek, natuuronderwijs, tekenen en verkeer.

Groep 5 tot en met 8

Enerzijds bieden we de kinderen van groep 5 tot en met 8 het grote geheel aan basiskennis en vaardigheden dat nodig is om straks in het voortgezet onderwijs te kunnen leren. Anderzijds trachten we hen te helpen om als schoolkind en aankomende puber te functioneren in onze samenleving. De periode van het voortgezet leren is er een van uitbouw en verdieping:

aardrijkskunde, Engels, geschiedenis, (technisch, begrijpend en studerend) lezen, rekenen, schrijven, spelling, taal- en spreekvaardigheid...

Aandacht is er ook voor de vakken uit de vorige periode: gymnastiek, handvaardigheid, muziek, natuuronderwijs, tekenen en verkeer. Groep 6, 7 en 8 krijgt onder andere digitaal huiswerk. Van huis uit kunnen de kinderen aanloggen op de schoolcomputer en hun huiswerk volledig digitaal maken. Op de infoavond hoort u er meer over. Met vragen over ons huiswerkbeleid kunt u ook terecht bij de groepsleerkracht of de locatieleider.

De overgang van de ene naar de andere groep is voor ons een serieuze zaak. Ondanks alle intensieve extra hulp, gebeurt het een zeer enkele keer dat een kind nog niet toe is aan het volgend jaar. In het besluit het kind al dan niet te laten zitten, overleggen we met de ouders. Een jaar extra geeft ons samen de ruimte de basis van het kind te versterken. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3,Onze leerlingen, doorstroming.