Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Overleg met ouders

Voor goed onderwijs is contact tussen leerkracht en ouders onontbeerlijk. Graag zien we dat u onze school beschouwt als ‘open’ school: u kunt altijd aankloppen voor een gesprek(je) met de leerkracht. Liefst na 14.45 uur en - om teleurstelling te voorkomen - nadat u even een afspraak maakte.

 

Het kan natuurlijk voorkomen dat er iets voorgevallen is waarover u niet tevreden bent. In eerste instantie is de leerkracht van uw kind voor u als ouder uw eerste aanspreekpunt. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u contact opnemen met de locatieleider of, wanneer het gaat over de (extra) zorg voor uw kind , met een van beide IB-ers. In die gevallen waar ook dat geen oplossing biedt verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur.

School en gescheiden ouders

In toenemende mate hebben we als school te maken met lastige situaties vanwege de scheiding van ouders. We vinden niet dat de school de plaats is waar eventuele meningsverschillen tussen ex-partners beslecht moeten worden.

Om als school een veilige en stabiele leer- en werkplek te zijn voor kinderen en leerkrachten hebben we beleid ontwikkeld dat, desgewenst, op school ingezien kan worden.

We hebben onder andere onderstaande regels ingesteld, gebaseerd op het door ons gehanteerde ‘ Protocol School en Scheiding’  :

·       Gescheiden ouders van nieuwe leerlingen vullen z.s.m. na het kennismakingsgesprek, maar voor de daadwerkelijke inschrijving, het ‘ informatieformulier gescheiden ouders’ in. Als de ouders van zittende leerlingen gaan scheiden dan vullen zij z.s.m. genoemd formulier in.

Vader en moeder vullen één formulier in en ondertekenen beiden.

·       Ten behoeve van het kind is een goede communicatie tussen ouders een vereiste.

Beide ouders hebben recht op informatie over de ontwikkeling van hun kind(eren). We gaan er daarom van uit dat gesprekken over het kind met beide ouders tegelijkertijd gevoerd worden. Indien dat niet het geval is verwachten we dat de ouder met wie het gesprek gevoerd is de andere ouder op de hoogte brengt van hetgeen besproken is.

·       Indien de relatie tussen beide ex-partners problematisch is kunnen ouders afzonderlijk geïnformeerd worden. Indien dit wenselijk is gelieve dit bij de leerkracht(en) aan te geven.

·       Aan de niet met het gezag belaste ouder wordt geen andere informatie gegeven dan aan de met het gezag belaste ouder.

·       Het is niet toegestaan onderlinge relationele problemen op of via de school te beslechten.

·       Ten aanzien van ophalen van school:

o    Wanneer er (volgens één of beide partijen) sprake is van een rechterlijke uitspraak of zorgplan waardoor slechts die partij gerechtigd is de kinderen op bepaalde dagen naar school te brengen en/of op te halen, behoudt de schoolleiding zich het recht voor inzage te vragen in deze stukken. 

o    Het document wordt bestudeerd op rechtsgeldigheid, eventueel samen met onze juridisch adviseur.

o    Indien rechtsgeldig, zal de school zich hieraan conformeren en verwacht dat ook van beide ouders.

o    Indien één van de partijen zich hier niet aan houdt, zal de school de andere partij hier over informeren.

o    Als er geen  rechterlijke uitspraak omtrent de zorg voor de kinderen of zorgplan overlegd kan worden kunnen wij niet aan verzoeken voldoen om kinderen niet aan de ex partner mee te geven.

o    Bij eventuele intimidatie of bedreiging wordt direct de politie gewaarschuwd.