Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
TOELATING, TIME OUT, SCHORSING, VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

 

De meeste kinderen kunnen op onze school terecht. Het kan echter voorkomen dat we menen dat we een kind niet de ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft.

Dan zullen we samen met ouders op zoek gaan naar een andere school.

Het kan ook voor komen dat ondanks alle goede zorgen en aandacht de school in het uiterste gevallen moet overgaan tot een maatregel als time-out, schorsing of eventueel verwijdering van een leerling. Meestal komt dat door wangedrag van een leerling of diens ouder, maar het kan ook gebeuren dat school en ouders inhoudelijk niet meer op één lijn zitten.

Soms zijn we genoodzaakt bij kinderen een zogenaamde ‘time-out’ in te zetten: een kind wordt dan voor een bepaalde tijd uit zijn / haar groep geplaatst, onder toezicht van een andere leerkracht of iemand van de schoolleiding.

Als alles al geprobeerd is en er geen andere opties meer zijn wordt het belang van de groep bepalend en wordt schorsing of verwijdering ingezet.  Op het moment dat  een van deze uitzonderlijke maatregelen wordt toegepast dan zal dit steeds in overleg met het schoolbestuur gebeuren en worden ouders vooraf geïnformeerd.

Er  kan melding plaatsvinden bij de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda.

Op De Hoogakker werken wij met een door het bestuur vastgesteld protocol voor de toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. U kunt dit volledige protocol op onze website vinden.

Op 1 augustus 2014 kregen schorsing en verwijdering een juridische basis. De Wet op het Primair Onderwijs vermeldt dat een leerling met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste één week geschorst kan worden. Een schorsingsbesluit wordt conform het eerder genoemde genoemde protocol aan de ouders bekend gemaakt. Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt worden ook de Onderwijsinspectie en leerplichtambtenaar schriftelijk en met opgave van redenen geïnformeerd te worden.

Definitieve verwijdering van een leerling is pas mogelijk als het schoolbestuur een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Die andere school kan ook een school of instelling voor speciaal onderwijs zijn. Voor het speciaal onderwijs is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband vereist zoals in elke situatie waarin een leerling wordt doorverwezen.

Er is verder een onafhankelijke commissie waarbij iedere school op grond van de wet is aangesloten. Deze commissie heet de Geschillencommissie Passend Onderwijs en ressorteert onder de Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl). Deze commissie toetst de verwijdering en brengt op verzoek van ouders binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering.

Wanneer ouders bij het schoolbestuur bezwaar hebben gemaakt tegen de verwijdering dient het schoolbestuur het oordeel van de commissie af te wachten voordat er op het bezwaar besloten wordt. Het oordeel van de commissie is niet bindend. Het schoolbestuur moet zowel aan de ouders als aan de commissie aangeven wat het met het oordeel van de commissie doet. Als het schoolbestuur van het oordeel afwijkt, moet de reden van die afwijking in de beslissing vermeld worden. Vervolgens kunnen ouders zich tot de rechter wenden. Voor het bijzonder onderwijs is dat de civiele rechter.

 

Voor deze hele speciale situaties heeft de Stichting Nutsscholen Breda beleid ontwikkeld. U kunt dat via deze site downloaden.