Samen bouwen aan je toekomst!

Onderwijs

AAAPrint deze pagina
Kwaliteitszorg

Op de Hoogakker werken we met een kwaliteitszorgsysteem dat is gebaseerd op kwaliteitskaarten. Daarop staan procedures en instrumenten waarmee we de kwaliteit van ons onderwijs vaststellen, verbeteren en continueren.

Onze kwaliteitszorg wordt beheerd met het programma Werken Met Kwaliteitskaarten  (WMK). Dit is een web-based programma dat ons ook in staat stelt om op eenvoudige wijze ouders 

leerkrachten, leerlingen en indien gewenst ook andere belanghebbenden te bevragen over de kwaliteit van ons onderwijs. 

Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda hecht er aan eens in de vier jaar ouders, leerlingen en leraren te bevragen op de door hen ervaren kwaliteit van onderwijs ( en organisatie). Voor het laatst is dat gebeurd in het voorjaar van 2014 met behulp van de bovenschoolse module van WMK.

Jaarlijks worden verschillende partijen op verschillende domeinen van ons onderwijs bevraagd.

Verbeterpunten worden opgenomen in het jaarlijks op te stellen schoolontwikkelingsplan of het vierjaarlijkse schoolplan.

Op verschillende momenten in het jaar meten we de opbrengsten van ons onderwijs : dat zijn vooral de prestaties van de leerlingen. In het document ‘Opbrengsten’ worden de die jaarlijks opbrengsten weergegeven.

Dit document is gebaseerd op het waarderingskader van de onderwijsinspectie en wordt gecommuniceerd met team, bestuur en MR en inspectie. Vanaf het najaar 2015 wordt het ook, mogelijk in aangepaste en voor ouders meer toegankelijke vorm, op de website van de school geplaatst.

De leerkrachten en schoolleiding zijn ten behoeve van het in gang zetten van verbeteractiviteiten verdeeld over vier Kwaliteitskringen : deze doen voorstellen voor verbeteringen en voeren deze vaak samen met het team uit en doen namens het team onderzoek naar nieuwe methoden en werkwijzen.