Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Opbrengsten

De gemiddelde uitslag van de cito eindtoets basisonderwijs van de afgelopen jaren: in 2016 536,9 , in 2017 538,4  en in 2018 537,5.  Daarmee scoren we boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. 

Daarnaast scoren onze leerlingen op de tussentijdse citotoetsen spelling, begrijpend lezen en rekenen alsmede de drieminutentest lezen overwegend op een voldoende tot goed niveau.

Ook het gebied van sociaal en emotionele ontwikkeling zijn de scores van de school op orde : we blijven ruim boven de inspectienorm.

Slechts zo’n 6% van onze kleuters blijft langer in groep 2 ( bij een norm van 12 %) en 1-1,5% van onze leerlingen doubleert ( bij een norm van 3%).

Meer dan 75 % van onze leerlingen zit in het derde jaar voortgezet onderwijs nog steeds op het geadviseerde niveau of hoger.

In vragenlijsten geven leerlingen van de groepen 5 tm 8 aan zich veilig te voelen op onze school. Hun ouders bevestigen dat. 

Onze opbrengsten worden jaarlijks in een document vermeld en we communiceren ze met onze Mr en het bestuur. Daarnaast worden de opbrengsten binnen het team besproken. U vindt een verslag van onze opbrengsten op Zie ook het inspectierapport over onze school op https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk?redir&searchtype=generic&zoekterm=10RK