Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina

REGELING DIAGNOSE EN BEHANDELING DYSLEXIE


Achtergrond informatie.

 

Vanaf 1 januari 2015 wordt onderzoek en behandeling naar ernstige enkelvoudige dyslexie vergoed vanuit de jeugdwet. Gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor. De commissie voor toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband ziet toe op (de kwaliteit van) het voortraject dyslexiezorg op de scholen en de aanvragen voor diagnostiek EED.

Leerlingen (van 7-13jaar) met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling. Daarvoor zijn contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling uitvoeren. Ouders kunnen zich bij het maken van een keuze voor een aanbieder laten adviseren door de school of het CJG / wijkteam van de gemeente. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te kunnen bieden. Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs 30-03 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Aanvraag beschikking

Binnen het Regionaal SamenwerkingsVerband Breda is afgesproken dat elke basisschool op grond van het Protocol Ernstige Leesproblemen en Dyslexie ( ELD), de juiste kwaliteit moet bieden op het gebied van signaleren, diagnosticeren en behandelen van leerlingen die de vaardigheden op het gebied van het lezen en spellen onvoldoende ontwikkelen. Alleen als de begeleiding van de school conform het protocol ELD onvoldoende aanslaat, of de leerling structureel onvoldoende profiteert van de geboden ondersteuning, kan een vermoeden van ernstige dyslexie worden uitgesproken. Slechts dan is een verwijzing naar de gespecialiseerde dyslexiezorg aan de orde.

Als een kind met veronderstelde Dyslexie het protocol ELD doorlopen heeft vult de school het formulier Leerlingendossier dyslexie van Masterplan Dyslexie in. Dat wordt vervolgens naar De Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (CLTV) van het Regionaal Samenwerkingsverband beoordeelt  OOK gestuurd dat het dossier beoordeeld. Als de CLTV oordeelt dat het protocol ELD op de juiste wijze doorlopen is kan de gemeente een beschikking afgeven. Met die beschikking kunnen ouders hun kind bij een door de gemeente gecontracteerde dyslexie-zorgaanbieder laten onderzoeken. Als bij het kind vervolgens Dyslexie wordt vastgesteld komt de behandeling ervan voor vergoeding in aanmerking.

 

Ondersteuning op school

De school besteedt veel zorg en aandacht aan kinderen met leesproblemen /dyslexie. Er is een dyslexieprotocol en 4 x per jaar is er een dyslexieoverleg waaraan de RT-leerkrachten, IB-er, de dyslexie-expert van de school en de deskundige van de onderwijsbegeleidingsdienst Edux deelnemen. Leerlingen met een sterk vertraagde technische leesontwikkeling worden opgenomen in een specifieke procedure en hun prestaties worden gemonitord in ons onderwijskundig jaarverslag “Opbrengsten”.

Voor deze leerlingen wordt geen ontwikkelingsperspectief gemaakt, omdat zij het reguliere onderwijsaanbod ontvangen. Indien de uitslagen van de Cito-toetsen van deze kinderen daar aanleiding toe geven zullen deze kinderen extra zorg ontvangen.

De stichting Nutsscholen Breda beschikt over een uitgebreide procedure ( verkrijg baar op de verschillende scholen) waarin wordt toegelicht hoe binnen de stichting omgegaan wordt met in de titel genoemde regeling. Deze procedure heeft als titel:


Poortwachterfunctie  tbv  de vergoeding
  “diagnostiek en behandeling Dyslexie”
voor  de leerlingen binnen de Stichting Nutsscholen Breda


Afspraken

Onze school heeft er, ten behoeve van de uitvoering van deze regeling, voor gekozen samen te werken met Edux Onderwijsadvies en de door haar gekozen partner het Regionaal Instituut voor Dyslexie.Tevens werken wij samen met bureaus die het keurmerk hebben verkregen door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie o.a. de praktijk Van Waterschoot.
Ouders mogen overigens zelf kiezen aan welk instituut zij de vraag naar vergoede diagnostiek en behandeling voorleggen; de keuze voor onze samenwerkingspartners is niet verplicht.
Argumenten voor de gekozen samenwerkingspartners:
1.    Het R.I.D. en de praktijk Van Waterschoot  staan als erkend kwaliteitsinstituut vermeld bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie.
2.    Zowel Edux , het R.I.D. als de praktijk Van Waterschoot hebben een inhoudelijke betrokkenheid bij onze zorgstructuur en  kennen onze school goed.
3.    Zowel Edux, het R.I.D. als de praktijk Van Waterschoot zorgen voor een goede afstemming m.b.t. hun rol in het gehele begeleidingstraject.
4.    De behandeling van het R.I.D. en Van Waterschoot zijn wetenschappelijk onderbouwd.


Onze school acht het onwenselijk en praktisch niet uitvoerbaar om haar lesaanbod aan behandelingen van verschillende hulpaanbieders aan te passen. Wij zullen bij de problemen van dyslectische aard, ook als ouders een andere keuze maken, wat hun goed recht is, onze inspanningsverplichting volledig gestand doen. Hoe deze vervolgens vorm gegeven moet worden is ter beoordeling van aan de school zelf.


Praktische zaken
1.   Edux Onderwijsadviseurs, onze samenwerkingspartner voor onderzoek en begeleiding,  heeft gekozen voor samenwerking met het R.I.D. vanwege haar inhoudelijke expertise en wetenschappelijk getoetste behandelprogramma met aantoonbare resultaten. De samenwerking heeft er toe geleid, dat het R.I.D. huisvesting heeft gevonden in het gebouw van Edux Onderwijs Partners Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout.
2.    Wanneer de behandeling onder schooltijd gebeurt zal hiervoor altijd door de ouders aan de school vooraf toestemming moeten worden gevraagd.
3.    De school is niet verplicht hieraan medewerking te verlenen. De school zal hier slechts alleen dan toestemming voor kunnen geven wanneer zij het lesaanbod gedurende de behandeling accepteert als zijnde onderdeel van het te geven onderwijsaanbod voor uw kind. Voor wat betreft het aanbod van Edux/R.I.D./Van Waterschoot is die acceptatie geregeld zodat bij de keuze voor deze partner behandeling onder schooltijd mogelijk is.
4.    Wij stellen het op prijs wanneer er eerst overleg met de school plaatsvindt, alvorens over  gegaan wordt  tot een aanvraag voor diagnose/behandeling. Bij aanmelding moeten namelijk zowel de ouders als de school vragenlijsten invullen. Dit houdt in dat ouders zonder ondersteuning door de school niet zelfstandig een dergelijk traject in kunnen gaan.
In de meeste gevallen betekent het ook dat de school al een Checklist Onderkenning Dyslexie Edux (“CODE”) heeft afgegeven. Er is dan officieel een vermoeden van dyslexie afgegeven. De CODE wordt op school afgegeven in samenwerking met de onderwijsadviseur van Edux. Indien er bij een leerling al op school een CODE is afgegeven, zorgt de school voor een leesdossier waarin alle gegevens die van
belang zijn voor het onderzoek van het kind worden opgenomen. Binnen nbs de Hoogakker ligt de afspraak om het zgn.  leesdossier op bepaalde momenten in het schooljaar op orde te brengen. Dat gebeurt nadat er een dyslexieoverleg heeft plaatsgevonden ( 4x per jaar)
5.    Indien uw kind in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek zal bij inschakeling van het R.I.D.het onderzoek in het gebouw van Edux, te Ulvenhout, plaatsvinden. Het onderzoek is gericht op de oorzaak van de lees- en spellingproblemen en bevat naast een intakegesprek met de ouders, waar de ontwikkelingsanamnese van de leerling aan de orde komt, ook onderzoek naar o.a. de capaciteiten en vaardigheden van de leerling m.b.t. het niveau van technisch lezen en spellen, de fonologische en sociaal emotionele ontwikkeling
6.    Het is in principe aan de ouders om de school te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Ouders bepalen of de school een onderzoeksrapport ontvangt t.b.v. het leerlingendossier op school. Op verzoek van de ouders kan de onderzoeker ook de school informeren over de resultaten van het diagnostisch onderzoek. Uiteraard zijn wij als school gebaat bij een zo uitgebreid mogelijke informatie teneinde de begeleiding van uw kind zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de hulpvraag.
7.    Op basis van de onderzoeksgegevens stelt de onderzoeker vast of de leerling in aanmerking komt voor vergoede behandeling. De conclusie  wordt getrokken met inachtneming van de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B) en de tussen de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de zorgverzekeraars gemaakte afspraken. De zorgverzekeraar kan de handelwijzen van zowel het R.I.D. als de praktijk Van Waterschoot controleren om te toetsen of de vaststelling terecht heeft plaatsgevonden.
Indien u nadere informatie wenst over deze regeling en over de wijze waarop de school u in dit proces kan ondersteunen kunt u het beste contact opnemen met de intern begeleider (IB-er) van onze school
Tijdens een gesprek met de intern begeleider en de leerkracht kunnen alle zaken die met aanmelding, diagnostiek, behandeling en communicatie te maken hebben aan de orde worden gesteld.