Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina

PASSEND ONDERWIJS OP NBS DE HOOGAKKER

Inleiding.

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start. Dit houdt in dat ons schoolbestuur deel uitmaakt van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans. In dit samenwerkingsverband participeren 26 schoolbesturen voor primair onderwijs met in totaal 139 basisscholen en 8 scholen voor (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn wettelijk deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren. De schoolbesturen die in het samenwerkingsverband samenwerken krijgen van het ministerie van OC&W geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken de schoolbesturen gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt.

Zorgplicht

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat een kind  nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.  Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet onze school, na overleg met u,  zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard belangrijk.

Visie op ondersteuning

We kijken niet zozeer meer naar wat er met het kind aan de hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte het heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet worden. De ondersteuning die een school niet kan bieden is niet langer een criterium voor verwijzing naar een andere school, maar meer een signaal dat de leerling een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft.

Positie van de ouders

De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positie van de ouders in trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van onze school moeten wij  op basis van de zorgplicht in actie komen. Dit betekent dat wij de verantwoordelijkheid hebben te onderzoeken welke onderwijsbehoeften een kind heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekken wij u van meet af aan in dit traject. De Hoogakker is in dit traject leidend en zorgt er voor dat onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden tot verschillende uitkomsten, te weten:

1       De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement;

2       De leerling gaat naar een andere basisschool;

3       De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing op school voor speciaal basisonderwijs;

4       De leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing op school voor speciaal onderwijs;

5       De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool.

Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positie van ouders en kunnen ouders in beroep gaan tegen een besluit. Het traject met betrekking tot de aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Bij bezwaren met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders verschillende commissies benaderen.

o    Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslist in geschillen over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief.

o    Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband heeft een eigen bezwaaradviescommissie ingericht, waar ouders zich tot kunnen richten bij een bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze bezwarencommissie kunnen ouders en/of scholen terecht alvorens een stap te zetten naar de genoemde Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te tekenen bij de rechter.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel waarin we beschrijven welke ondersteuning wij kunnen bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.  De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel.

Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van onze school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind.

De belangrijkste zaken uit het schoolondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.

Richt onze school zich in principe op alle leerlingen?

Onze school richt zich in principe op alle leerlingen. Alleen

·       kinderen die afhankelijk zijn van lichamelijke ondersteuning / verzorging en die geen persoonlijk budget hebben en

·       kinderen die ( b.v. vanwege een ernstige stoornis) op het gebied van gedrag uitgebreide dan wel zeer specifieke ondersteuning behoeven

kunnen wij niet begeleiden. 

Kent onze school een specialisatie en zo ja waaruit blijkt dat?

Onze school kent geen specialismen, maar heeft wel ervaring opgedaan in het werken met zeer moeilijk lerende kinderen (bv. kinderen met het syndroom van Down)

Hoe scoort onze school op basis-ondersteuning?

Onderdeel

Onvoldoende

Voldoende

Ruim voldoende

Goed

Een veilig pedagogisch klimaat
 
             

 

 

 

x

Afstemmen van leerstof, instructie en onderwijstijd

 

 

X

 

Werken aan opbrengsten op basis van ambitieuze doelen en een goed leerlingenvolgsysteem

 

 

 

x

Leerkrachten die voldoen aan de bekwaamheidseisen

 

 

x

 

Handelingsgericht en planmatig werken

 

 

x

 

Zorg dragen voor de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijs behoeften

 

 

x

 

De overdracht van informatie over een leerling intern en extern

 

 

 

x

De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind

 

 

x

 

Visie op en organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid op ondersteuning van leerlingen

 

x

 

 

De resultaten die school bereikt met leerlingen met en zonder extra onderwijsbehoeften

 

 

x

 

Welke belangrijke deskundig-heden heeft de school intern en extern georganiseerd?

Intern:
Orthopedagoog

Remedial teaching

Dyslexie

Verstandelijke beperking

Autisme

 

Extern:

Schoolmaatschappelijk werk, CJG

Motorische remedial teaching

orthopedagoog

 

Welke specifieke ondersteunings-voorzieningen heeft de school?

Plusklas

Schakelklas/ taalatelier

 

 

Welke specifieke voorzieningen in de fysieke omgeving heeft de school?

Rolstoelvriendelijke gebouwen

invalidetoiletten

Met welke ketenpartners werkt school samen?

Centrum Jeugd en Gezin

Gemeente Breda, Leerplichtzaken

GGD/JGZ

Jeugdzorg

Politie

Voorschoolse voorzieningen

SO-scholen cluster 1 t.m. 4

Scholen voor SBO

MEE

 

 

 

Indien deze schoolgids/website u onvoldoende informatie verschaft over een mogelijk  passend onderwijs-aanbod voor uw kind kunt u de volgende acties ondernemen:

·       Vraag naar ons schoolondersteuningsprofiel en ga na of het profiel past bij wat voor uw kind belangrijk is.

·       Maak een afspraak met de locatieleider en leg uw vragen die u heeft voor. Graag informeert hij/zij u over de aanwezige kennis met betrekking tot de onderwijsvraag  van uw kind, de beschikbare voorzieningen, de leerlingenpopulatie en alle andere zaken die voor u belangrijk zijn.

·       Raadpleeg de website van de inspectie voor het primair onderwijs voor rapportage van onze school op basis van het toetsingskader van de inspectie.

 

Verwijzingscommissie.

Er is voor de overstap naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs één commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen (ctlv). Indien uw kind in aanmerking komt voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs raadpleeg de intern begeleider van onze school, dhr. Paul Smits, omtrent protocol en procedure.

Extra ondersteuning, ondersteuningsarrangement, verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan in de reguliere setting van de klas geboden kan worden komen mogelijk in aanmerking voor extra ondersteuning. Als die ondersteuning zwaarder wordt dan een enkele keer begeleiding door de remedial teacher of onderwijsassistent dan kan in overleg met ouders afgesproken worden extra ondersteuningsmiddelen in te zetten vanuit de school of extra middelen aan te vragen bij het samenwerkingsverband.

Om die laatste middelen te verkrijgen moet een zogenaamd ondersteuningsarrangement opgesteld worden. Daarin wordt opgenomen wat de school al gedaan heeft om het kind te helpen en op welke manier de nieuwe ondersteuning vorm moet krijgen. De commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen beoordeelt de aanvraag.

Voor kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning wordt vaak een groeidocument opgesteld. Hierin wordt opgenomen welke acties de school ondernomen heeft om het kind te begeleiden en op welke manier het kind zich ontwikkeld.

Helaas kan het een enkele keer voor komen dat de school, zelfs met extra ondersteuningsmiddelen, kinderen niet(meer) kan ondersteunen.

Dan wordt een procedure opgestart voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs. 

Meer informatie nodig?

De omvorming naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is niet met ingang van het schooljaar 2014-2015 afgerond. De regering zal ook komend schooljaar nog vele aanpassingen en aanvullingen op de huidige wet bekend maken en de schoolbesturen moeten ten aanzien van verschillende thema’s nog verder beleid ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen worden op termijn opgenomen in de schoolgids / op de website. Echter beleidsontwikkeling zal sneller gaan dan bijstelling van die media, vandaar dat school u graag wijst op belangrijke informatiebronnen, te weten:

·       Passend Onderwijs Informatiegids voor ouders ( uitgave Steunpunt Passend Onderwijs)

·       www.steunpuntpassendonderwijs.nl

·       www.passendonderwijs.nl

·       www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

·       www.mensenrechten.nl

·       www.onderwijsconsulenten.nl

·       www.onderwijsgeschillen.nl

·       www.rsvbreda.nl (website van het eigen samenwerkingsverband)

 

 
Groeidocument en ontwikkelingsperspectief

Voor kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning wordt vaak een groeidocument opgesteld. Hierin wordt opgenomen welke acties de school ondernomen heeft om het kind te begeleiden en op welke manier het kind zich heeft ontwikkeld.

Bij kinderen die extra ondersteuningsmiddelen vanuit het samenwerkingsverband krijgen en kinderen met een eigen leerlijn wordt in het groeidocument ook een zogenaamd ontwikkelingsperspectief opgenomen.

Daarin wordt  het nagestreefde eindniveau, in de vorm van tussendoelen die leiden tot dat eindniveau, beschreven wordt. Het ontwikkelingsperspectief is nodig als basis voor het plannen van het leerstofaanbod en het volgen van de ontwikkeling van de leerling. Tot deze groep behoren vooral leerlingen die naar verwachting zullen uitstromen naar het Leerweg Ondersteunend Onderwijs LWOO. Het zorgteam van Nbs De Hoogakker heeft een format ontwikkeld om binnen de school eenduidig het ontwikkelingsperspectief van leerlingen met specifieke behoefte vast te leggen.

Voor de leerlingen met specifieke behoeften die bekostigd worden door aanvullende middelen van het samenwerkingsverband  wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld door de IB-er van de school i.s.m. de groepsleerkracht. 

Om in te schatten of het ontwikkelingsperspectief realistisch is wordt gebruik gemaakt van uitstroomniveau en intelligentieniveau. 

 

Uitstroomniveau

Intelligentieniveau

Indicatie ontwikkelingsperspectief voor Rekenen/wiskunde

Technisch lezen

Begrijpend lezen

PRO (Praktijk Onderwijs)

IQ 55-80

Eind niveau groep 5

LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)

IQ 75-90

Eind niveau groep 6

LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)

IQ 80-90 en specifieke stoornis

bv dyslexie, dyscalculie )

Eind niveau groep 6 voor het betreffende vakgebied

LWOO(Leerweg Ondersteunend Onderwijs)

IQ 90-120 en sociaal-emotionele problemen

Eind niveau groep7

 

De IB-er raadpleegt hierbij de aan de school verbonden Onderwijs Adviseur Leerlingenzorg of de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen van het samenwerkingsverband.