Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Zorgverbreding

STAPPENPLAN ZORGPROCEDURE


Onze school wil elk kind alle mogelijke kansen bieden voor een goede ontwikkeling, maar dat is niet eenvoudig.  Het ene kind heeft namelijk meer begeleiding en zorg nodig dan het andere. Daarom is de zorg in onze basisschool georganiseerd in een stappenplan.

Stap 1: De leerkracht gaat aan de slag

Als het niet goed gaat met uw kind in de klas zal de leerkracht onderzoeken wat er aan de hand is. Dat gebeurt door te observeren en belemmeringen in de ontwikkeling te signaleren. Er vindt overleg met u plaats om tot een aanpak te komen die voor verbetering zorgt.

Stap 2: De interne begeleider en collega’s helpen mee

Als de aanpak niet tot verbetering leidt, bespreekt de leerkracht de zorg om uw kind met de interne begeleider (ib’er)  van de school, en natuurlijk met u. Soms werken ook nog andere collega’s mee.  Er komt een handelingsplan of specifieke ondersteuning voor de leerling wordt opgenomen in het groepsplan.  De leerkracht en uw kind gaan daarmee aan de slag.

Stap 3: Het zorgteam van de school wordt ingeschakeld

Soms is meer hulp nodig. De leerkracht en de interne begeleider bespreken de zorg voor uw kind dan met specialisten die deel uitmaken van het zorgteam van de school.  Dit overleg is erop gericht om tot een bijstelling van het handelingsplan te komen. Het gaat daarbij vooral om een werkwijze in de klas die tot betere resultaten leidt. Soms is daar een onderzoek voor nodig om de zaken die van belang zijn voor het kind, de leerkracht en de school goed in kaart te brengen. Er komt een duidelijk advies voor de ouders en eventueel aanvullende zorg door specialisten binnen de school. Soms zal hulp gevraagd worden van bijvoorbeeld een centrum voor jeugd en gezin (CJG).

Stap 4: Externe specialisten in het ZAT adviseren

Als de zorg die de school kan bieden onvoldoende is voor uw kind, vindt overleg met externe specialisten plaats in het zorgadviesteam (ZAT). Daarvoor sluiten onder andere vertegenwoordigers van het speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en GGD aan bij het zorgteam van de school. In dit team wordt besproken wat voor zorg uw kind nodig heeft, in welke mate, en hoe die nodige zorg geboden kan worden. Dit kan leiden tot nader onderzoek, het opstellen van een zogenaamd zorgarrangement en het aanvragen van de daarvoor benodigde middelen bij het samenwerkingsverband en vervolgens het aanbieden van extra voorzieningen in de eigen basisschool . Ook is mogelijk dat overplaatsing wordt geadviseerd naar een andere school voor basisonderwijs, naar speciaal basisonderwijs (SbO) of naar een REC-school (een Regionaal Expertise Centrum ). En dit gebeurt uiteraard allemaal in overleg met u.

Stap 5: Nazorg en evaluatie

De zorg voor de kinderen is een voortdurend proces. Na elke stap in de zorgprocedure wordt bekeken of de voorgestelde aanpak (het handelingsplan/groepsplan) tot succes heeft geleid. Is de zorg geboden? Met het juiste resultaat?  Wat kan er verbeterd worden? Wie zijn daarbij betrokken? En hoe gaan we dat organiseren? Door deze nazorg en evaluatie kan de zorg voor onze kinderen steeds beter worden.