Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Probleemstelling en oplossing

Als er een probleem is, dan is het verstandig dat u dat eerst probeert te bespreken en op te lossen met de direct betrokkene(n). Afhankelijk van de aard van het probleem kunt u wanneer u er niet uitkomt contact opnemen met de interne contactpersoon, met de directie van de school of met de medezeggenschapsraad.


De interne contactpersoon en de directie zijn aanspreekpunt voor meer persoonlijke zaken. Voor beleidsmatige zaken zijn de directie en de medezeggenschapsraad aanspreekpunt. Uiteindelijk kunt u zich ook wenden tot het bevoegd gezag (het schoolbestuur) van de school.


Indien u er behoefte aan heeft om in vertrouwen te spreken over machtsmisbruik of ongewenst gedrag binnen de school kunt u ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD.


Veiligheid is een basisbehoefte van iedereen. Bij gebrek aan veiligheid kun je niet goed functioneren. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Ondanks dat we als school en schoolbestuur er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, zou het voor kunnen komen dat dat niet gebeurt . Machtsmisbruik en ongewenst gedrag zorgen voor een gevoel van onveiligheid en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van iedereen die hiermee geconfronteerd wordt. Het roept vaak veel emoties en vragen op.

De interne contactpersoon van de school

Op school is een interne contactpersoon aanwezig. Hij/zij kan luisteren naar de klacht van u of uw kind en u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD.
Let op: Sommige vormen van seksuele intimidatie zijn volgens de wet strafbaar. We spreken dan van een zedenmisdrijf of wel een strafbaar feit. Als u bij de interne contactpersoon melding maakt van een (redelijk vermoeden van een) strafbaar feit is deze persoon verplicht dit te melden aan het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Het bevoegd gezag is op haar beurt verplicht hierover de vertrouwensinspecteur van het onderwijs te raadplegen. Als zij beiden vermoeden dat hier sprake is van een strafbaar feit is het schoolbestuur verplicht hiervan aangifte te doen bij justitie.

Contactgegevens interne contactpersoon van de school:
Voor locatie Blokmoeren: Juf Sabine Roosingh te bereiken op telefoonnr.: 076-5410540
Voor locatie Wandelakker: meneer Kees van der Plas te bereiken op telefoonnr.:  076-5411469
Meneer Arjan van der Ster te bereiken op telefoonnr.: 076-5411469

Daarnaast hebben we twee veiligheidscoördinatoren en pestcoördinatoren op onze school: meneer Jos op de locatie Wandelakker en juffrouw Sandra op de locatie Blokmoeren De veiligheidscoördinator is het centrale aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten en ouders voor sociale en fysieke veiligheid. Hij/zij is de bewaker van de uitvoering van veiligheidsbeleid in de school. De externe vertrouwenspersoon  (van de GGD West-Brabant)

Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken dan kunt u het best direct contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Deze heeft namelijk niet de verplichting te melden bij het schoolbestuur en hoeft ook geen aangifte te doen bij justitie, Hij/zij zal samen met u bekijken wat er aan de hand is en welke stappen er gezet kunnen worden. Hij/zij zal met u ook de mogelijke consequenties van vervolgstappen bespreken en u indien nodig ondersteunen bij te nemen stappen.Contactgegevens externe vertrouwenspersoon van de GGD:
U kunt hiervoor het centrale meldpunt bellen, tel.nr. 076-5282051 (tijdens kantooruren), of 088-3686813 (buiten kantooruren).
Zij zorgen vervolgens dat u teruggebeld wordt door een van de medewerk(st)ers van de GGD. Dat is altijd een arts, een verpleegkundige of een gedragswetenschapper die deskundig is op dit gebied.

Mogelijke vervolgstappen ( die u ook rechtstreeks kunt ondernemen) zijn:
•    Advies inwinnen bij de vertrouwensinspecteur van het onderwijs, tel.nr. 0900-1113111. Ook deze heeft geen meld- en aangifteplicht.
•    Een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij het schoolbestuur is aangesloten.
•    Aangifte doen bij de politie.
•    Hulpverlening  op gang brengen voor uw kind of gezin.

Klachtenregeling
Een ‘echte’ klacht wordt  pas in behandeling genomen als de klager en degene waarover geklaagd wordt  niet samen tot een oplossing kunnen komen; dit geldt natuurlijk niet als de aard van de klacht contact tussen beide partijen onwenselijk maakt.
•    Een klacht over een  leerkracht wordt vervolgens  mondeling ingediend bij de directeur
Als niet tot een oplossing gekomen kan worden wordt een schriftelijke klacht ingediend bij de directeur.
•    Een klacht over de directeur wordt in eerste instantie mondeling ingediend bij de algemeen directeur van de Stichting Nutsscholen Breda, dhr. B. Sanders, via telefoonnummer 076-5309224.
•    Indien dit niet tot een oplossing leidt kan een schriftelijke klacht ingediend worden bij het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda, Cosunpark 21, 4814 ND  Breda.

 

U kunt, indien u dat wenst of de situatie dat volgens u vereist, ook meteen met de externe klachtencommissie contact opnemen:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: (070) 386 16 97
Fax: (070) 302 08 36
E-mail: info@gcbo.nl
Internet: www.gcbo.nl

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

Leerlingen, ouders van minderjarige leerlingen en personeelsleden kunnen klachten indienen over handelingen, besluiten en gedragingen van de directie, leerkrachten, het schoolbestuur, leerlingen of ouders. 

Het klachtrecht is geregeld in artikel 14WPO, artikel 24b WVO en artikel 23 WEC.

De commissie geeft geen bindend oordeel maar formuleert een advies aan het schoolbestuur.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)wordt in stand gehouden door de gezamenlijke besturenorganisaties voor katholiek, protestant-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs en functioneert