Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van de Hoogakker bestaat  uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten. De oudergeleding bestaat uit:

  • Blokmoeren: Menno Post, Berry Nijveld
  • Wandelakker: Michael van Erp, petra Tax -Maas.

De oudergeleding van de MR is bereikbaar via mr@nbsdehoogakker.nl.

De personele geleding bestaat uit Renata Looije, Roos Hilkes-Neve, Jet de Jong en Stasia Krzeszewski. De MR heeft instemmings- of adviesrecht bij zaken als:

  • onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen zoals vastgelegd in school(ontwikkelings)plannen;
  • besteding van ouderbijdragen aan onder meer culturele activiteiten, investeringen in het computernetwerk, investeringen in onderwijsvernieuwing en -verbetering die buiten de reguliere uitgaven vallen;
  • samenstelling van schoolgids en schoolinfo.

Verder bespreekt de MR kwesties die in en om de school spelen. De MR vindt het van belang zo veel mogelijk ouders te betrekken bij de MR. Een briefje in de MR-brievenbus bij de hoofdingang van beide locaties, waarop ouders onderwerpen en vragen aan de MR kunnen aangeven, is hier een middel voor evenals een mailtje naar mr@nbsdehoogakker.nl. Persoonlijk aanspreken van MR-leden kan natuurlijk ook.

Ook doet de MR regelmatig verslag in de nieuwsbrief. Er wordt ongeveer eenmaal per maand vergaderd. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Ze worden meestal (geheel of gedeeltelijk) bijgewoond door een lid van het managementteam.

Via de Schoolinfo en de website van de school houden de MR (en GMR) u op de hoogte van de activiteiten. Neem gerust contact op met een van de MR-leden als u iets onder de aandacht wilt brengen of vragen heeft over de gang van zaken op school.

 

Notulen van de MR kunt u hier vinden.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de schoolgebonden MR, is er de GMR. Dit reglementair vastgesteld orgaan buigt zich over zaken die voor de vijf  nutsscholen in Breda - Boeimeer, Burgst, Dirk van Veen, Teteringen Hoogakker - van belang zijn. Elke school vaardigt twee leden af: een ouder en een leerkracht (Paul Smits).