Samen bouwen aan je toekomst!
AAAPrint deze pagina
Lidmaatschap Nuts

Meldt u uw kind aan, dan wordt u als ouder  automatisch lid van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, departement Breda. U betaalt een  bijdrage en hebt stemrecht op jaarvergaderingen. Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda - waar de Hoogakker onderdeel van uitmaakt - onderhoudt nauwe banden met het departement Breda.

De leden van het schoolbestuur zijn allemaal  ouder van een of meer leerlingen en afkomstig van elk  van onze vijf scholen (Nbs Boeimeer, Nbs Dirk van Veen, Nbs Burgst, Nbs Teteringen en Nbs De Hoogakker). Het bestuur bestaat uit vijf tot zeven leden.


De huidige voorzitter is dhr. Eveline Riedé , de algemeen directeur van de stichting is de heer B. Sanders.
U kunt de stichting op werkdagen in de ochtenduren bereiken: Cosunpark 21, 4814 ND Breda, telefoon 5309224 of secretariaat@nutsscholenbreda.nl.


De leden van het bestuur zijn :  
Mw Eveline Riedé (voorzitter) - NBS De Hoogakker
Dhr Reinier van Hoeijen (penningmeester) - NBS Burgst
Dhr Daniel Alfrink - NBS De Hoogakker
Mw Suzanne Eikenaar-Schipmölder - NBS Teteringen
Dhr Welmer Veenstra - NBS Boeimeer
Dhr Martijn Bruijnsma - NBS Boeimeer
Mw Nicole van den Heuvel - NBS Dirk van Veen

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het lidmaatschap is vrijwillig. Bij de aanmelding van uw kind tekent u hiervoor. Gelukkig dragen veel ouders bij. Indirect ondersteunen zij zo het onderwijs. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de bestedingen via het door de accountant gecontroleerde verslag. De bijdrage voor het schooljaar 2018/2019 bedraagt:

  • 1e kind             € 69,96
  • 2e kind             € 41,87
  • 3e kind en volgende    € 27,81

Voor kinderen die instromen tussen 1 januari en 1 maart 2019 worden de ouderbijdragen:

  • 1e kind             €34,98
  • 2e kind             €20,94
  • 3e kind en volgende     €13,91

Voor kinderen die instromen na 1 maart 2019 hoeft  voor het resterende deel van het schooljaar geen ouderbijdrage betaald te worden.

De MR van de Hoogakker bepaalt de verdeling van het geld procentueel over onderstaande onderwerpen:
. extra leerlingonderzoeken, zodat we een aantal kinderen beter kunnen begeleiden:
We kopen in bij externen. Dit is meestal kortdurend van aard en geven leerkrachten praktische handvatten. In 2018-2019 wordt ca. 35 % van de ouderbijdragen hieraan besteed.
   
. extra culturele activiteiten op school zoals dans, drama, muziek en beeldende vorming:
In het  project De Grote Ontdekking maken alle groepen leerlingen kennis met verschillende aspecten van kunst en cultuur. Daarnaast laten we onze leerlingen in de groepen 1 / 2, 4 en 6 uitgebreid kennismaken met dans, gegeven door een docent van De Vlinderfabriek, en onze leerlingen van de groepen 3,5 en 7 maken kennis met drama / theater aan gegeven door een docent van De Nieuwe Veste. Dit jaar breiden we het aanbod echter verder uit met extra lessen Beeldende Vorming gegeven door kunstenaars in de groepen 2,4,6 en 8. Ongeveer 45 % van de ouderbijdrage wordt dit schooljaar hier aan besteed.


. (investeringsfonds)  buitenspeeltoestellen op het plein;
We vinden het belangrijk om, wanneer dat nodig is, onze speeltoestellen op de pleinen te kunnen vervangen.
Een beetje speeltoestel kost, inclusief val dempende ondergrond zo’n € 10.000. Om vervangingen  mogelijk te blijven maken zetten we jaarlijks zo’n 10% van de ouderbijdrage hiervoor apart.  Dat zullen we in 2018-2019 ook zo doen. Op de locatie Wandelakker worden dit schooljaar ook nieuwe speeltoestellen geplaatst.               

. uitdagende materialen om zelfstandig of in kleine groepjes te kunnen werken.
De laatste 10% van de ouderbijdragen 2018-2019 zijn voornamelijk naar reken- en taalmaterialen en –spelletjes bestemd die geschikt zijn voor groeps of zelfstandig werk. Te denken valt hierbij aan TipTop, reken- of taalpuzzles, Loco, Pico Piccolo, Paletti, quizdozen etc. Leerkrachten krijgen een groepsbudget toegewezen dat ze, afhankelijk van de behoeften van hun leerlingen, kunnen besteden voor de aanschaf van dit soort materialen .
De bestemming van de ouderbijdrage 2018-2019 zal in een van de eerste MR-vergaderingen van dit nieuwe schooljaar definitief vastgesteld worden en hier zo nodig aangepast worden.